سفارت خانه های تهران

1- آذربایجان- تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠- ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١, ٢٢٢١٧٥٠٤

2- آرژانتین- تهران – منطقه ٦ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧- ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤, ٨٨٧١٢٥٨٣

3- آفریقای جنوبی- تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ٥- ٢٢٧٠٢٨٦٦, ٢٢٧١٩٥١٦

4- آلمان- تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢٤ و٣٢٠- ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣

5- اتریش- تهران – منطقه ٦ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم- ٨٨٧١٠٧٥٣, ٢٢٠٤١٧٦٤, ٨٨٧١٠١٨٠, ٨٨٧١٠٧٧٨

6- اردن- تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١- ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨, ٦٦٧٠٠٦٥٧

7- اروگوئه- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی- ٢٢٠٥٢٠٣٠, ٢٢٠٥٢٠٣٠

8- ازبکستان- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانیه)- ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١, ٢٢٢٩٩١٥٨

9- اسپانیا- تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو -٨٨٧٨٧٥٤٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥, ٨٨٧٢٤٥٨١

10- استرالیا- تهران – منطقه ٦ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣- ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦, ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤

11- اسلوواک- تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر  ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥, ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥

12- اسلوونی- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان- ٢٢٨٠٢٢٢٣, ٢٢٢٨٢١٣١

13- افغانستان- تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم- ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠

14- اکراین- تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١- ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩, ٨٨٠٠٧١٣٠

15- الجزایر- تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ٦- ٢٢٤٢٠٠١٥, ٢٢٤٢٠٠١٧

16- امارات متحده عربی- تهران – منطقه ٦ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠- ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧, ٨٨٧١٨٨٢٢

17- انگلیس (بریتانیا) – تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨- ٦٦٧٠٥٠١١, ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠

18- اندونزی- تهران – منطقه ٦ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠- ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧, ٨٨٧١٨٨٢٢

19- ارمنستان- تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١- ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨, ٦٦٧٠٠٦٥٧

20- اوگاندا- تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم- ٧٧٦٤٣٣٣٥, ٧٧٦٤٣٣٣٧

21- ایتالیا- تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١- ٦٦٧٢٦٩٥٥, ٦٦٧٢٦٩٦١

22- ایرلند- تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨- ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١, ٢٢٢٨٦٩٣٣

23- بحرین- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین- ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣, ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦

24- برزیل- تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ٥٨- ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥, ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥

25- برونئی دارالسلام- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ٦٠- ٨٨٨٧٩٢٧٠, ٨٨٧٨٣٣٨١

26- بلاروس- تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩, ٢٢٧١٨٦٨٢

27- بلژیک- تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١٥٥ و ١٥٧- ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧, ٢٢٠٤٤٦٠٨

28- بلغارستان- تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد- ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢, ٨٨٧٧٩٦٨٠

29- بنگلادش- تهران – یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345, 88601781-83, 88605445

30- بوسنی و هرزگوین- تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ٤٨٥- ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨, ٨٨٠٩٢١٢٠

31- پاکستان- تهران – منطقه ٦ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده – ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨, ٦٦٩٤٤٨٩٨

32- پرتقال- تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣- ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧, ٢٢٥٥٢٦٦٨

33- تاجیکستان- تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم – ٢٢٢٩٩٥٨٤, ٢٢٨٠٩٢٩٩

34- تایلند- تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ٤- ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣, ٧٧٥٣٢٠٢٢

35- ترکمنستان- تهران – منطقه ٤ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩- ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢

36- ترکیه- تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ٥٣٧- ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢, ٣٣١١٧٩٢٨

37- تونس- تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠- ٢٢٨٤٠٠٣٨, ٢٢٨٤٤٦٧٤

38- چک- تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩- ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣, ٢٢٨٠٢٠٧٩

39- چین- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣- ٢٢٢٩١٢٤٠, ٢٢٢٩٠٦٩٠

40- دانمارک- تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨- ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣, ٢٢٠٣٠٠٠٧

41- روسیه- تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩- ٦٦٧٠١١٦١, ٦٦٧٠١٦٥٢

42- رومانی- تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر –  ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١, ٧٧٥٠٩٨٤١

43- زلاندنو- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی- ٢٢٨٠٠٢٨٩, ٢٢٨٣١٦٧٣

44- زیمبابوه- تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢٤- ٢٢٠٢٧٥٥٣

45- ژاپن- تهران – منطقه ٦ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢- ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦, ٨٨٧١٣٥١٥

46- ساحل عاج- تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ٤- ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤, ٢٢٤٠٠٩٣٨

47- سریلانکا- تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨- ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨

48- سنگال- تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان  ٨٨٨٩١١٢٣, ٨٨٨٠٥٦٧٦

49- سوئد- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ٥- ٢٢٢٩٦٨٠٢, ٢٢٢٨٦٠٢١

50-  سوئیس- تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣- ٢٢٠٠٨٣٣٣

51- سودان- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر- ٨٨٧٨١١٨٣, ٨٨٧٩٢٣٣١

52-  سوریه- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩- ٢٢٠٥٩٠٣١, ٢٢٢٠٥٥٣٣, ٢٢٠٥٩٤٠٩

53- سومالی- تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢- ٢٢٢٤٥١٤٦, ٢٢٢٤٥١٤٦

54- سیرالئون- تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول- ٧٧٥٠٢٨١٩, ٧٧٥٢٩٥١٥

55- صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی)- تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢- ٢٢٤١٢٥٦٩, ٢٢٤٠٢٨٦٩

56- عراق- تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠- ٢٢٢١٠٦٧٢, ٢٢٢٣٣٩٠٢

57- عربستان سعودی- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر – ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣, ٢٢٢٩٤٦٩١

58- عمان- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢- ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١, ٢٢٠٤٤٦٧٢

59- فرانسه- تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨٥- ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥, ٦٦٧٠٦٥٤٣

60- فلسطین- تهران – منطقه ٦ – خ. فلسطین – ش. ١٤٥- ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦, ٦٦٤٦٥٧٣٦

61- فلیپین- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣- ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢, ٢٢٠٤٦٢٣٩

62- فنلاند- تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ٤ -٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧, ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢

63- قبرس- تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨- ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢, ٢٢٢١٩٨٤٣

64- قرقیزستان- تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢- ٢٢٨٣٠٣٥٤, ٢٢٢٨١٧٢٠

65- قزاقستان- تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ٤- ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١, ٢٢٥٤٦٤٠٠

66- قطر – تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ٤- ٢٢٠٥١٢٥٥, ٢٢٠٥٨٤٧٨

67- کانادا- تهران – منطقه ٦ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ٥٧- ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣, ٨٨٧٣٣٢٠٢

68- کره جنوبی- تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨- ٨٨٠٥٤٩٠٠, ٨٨٠٥٤٨٩٩

69- کره- شمالی تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢- ٨٨٧٩٦٧٠٠, ٨٨٧٧١٤٤٧

70- کروواسی- تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١- ٦٦٧٢٦٩٥٥, ٦٦٧٢٦٩٦١

71- کنیا- تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧- ٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤, ٢٢٠٤٨٦١٩

72- کوبا- تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠- ٢٢٢٥٦٤٠٦, ٢٢٢٥٩٢٣٠

73- کویت- تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣- ٨٨٧٨٥٩٩٧-9, ٨٨٧٨٨٢٥٧

74- گرجستان- تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی – ٢٢٢١١٤٧٠, ٢٢٢٠٦٨٤٨

75- گینه- تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول- ٧٧٥٣٥٧٤٤, ٧٧٥٣٥٧٤٣

76- لبنان- تهران – منطقه ٦ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١- ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١, ٨٨٩٠٧٣٤٥

77- لهستان- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣- ٨٨٧٨٧٢٦٢, ٨٨٧٨٨٧٧٤

78- لیبی- تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢- ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥, ٢٢٢٣٦٦٤٩

79- مالزی- تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ٦- ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦, ٢٢٠١٠٤٧٧

80- مالی- تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ٢٢٥٤٥٣٤٥, ٢٢٥٩٠١٩٠

81- مجارستان- تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١٥- ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢, ٢٢٥٥٠٥٠٣

82- مصر- تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ٦ و ٨- ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢, ٢٢٢٤٢٢٩٩

83- مغرب- تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی – ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١, ٢٢٢١٥٧٩١

84- مکزیک- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ٤١- ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١, ٢٢٠٥٧٥٨٩

85- ترکیه- تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ٥٣٧- ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢, ٣٣١١٧٩٢٨

86- نروژ- تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١- ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣, ٢٢٢٩٢٧٧٦

87- نیجریه- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢٤- ٨٨٧٩٨٠٧٨, ٨٨٧٩١٠٥٨

88- نیوزلند- تهران – منطقه ٦ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ٥٧- ٨٨٧٥٧٠٥٢, ٨٨٧٥٧٠٥٦

89- واتیکان- تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧- ٦٦٤٠٣٥٧٤, ٦٦٤١٩٤٤٢

90- ویتنام- تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغستان ٢٢٤١١٦٧٠, ٢٢٤١٦٠٤٥

91- هلند- تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی  ٢٢٥٦٧٠٠٥, ٢٢٥٦٦٩٩٠

92- هند- تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ٤٦- ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦, ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣

93- یمن- تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧- ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦, ٢٢٤١٩٩٣٤

94- یونان- تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ٤٣- ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤, ٢٢٠٥٧٤٣١